Informácie o nás

História a charakteristika: 
    HS PIENAPu vznikla 2.12.2005 ako občianske združenie registráciou na Ministerstve vnútra SR. Združuje osoby odborne a fyzicky spôsobilé vykonávať činnosť na úseku horskej záchrany a činnosti s tým súvisiace. 
    HS PIENAP je výberovou organizáciou, na členstvo v HS PIENAP nie je právny nárok. Činnosť HS riadi rada na čele s predsedom. 

Činnosť a poslanie: 
    Predmetom činností Horskej služby Pieninského národného parku je záchranná, preventívno-výchovná činnosť, činnosť na úseku ochrany prírody, činnosť sprievodcovských a informačných služieb, vytváranie, značenie a údržba turistických chodníkov, lyžiarskych, bežeckých a turistických trás, cyklistických trás, turistických prístreškov, útulní, chát a staníc HS. 
    HS PIENAP pôsobí na území Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, t. j. Pieniny a Spišská Magura na území SR. 

 

HS PIENAP pri svojej činnosti spolupracuje: 
    a) s Horskou záchranou službou pri plnení úloh Horskej služby podľa §4 ods. 1 zákona č. 544/2002 Z .z. 
    b) s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému 
    c) s organizáciami, ktoré vykonávajú obdobnú činnosť na poľskej strane Pienin, Spišskej Magury a Tatier 
    d) so Správou Pieninského národného parku pri plnení úloh na úseku ochrany prírody 
    e) s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení a lyžiarskych stredísk pri plnení úloh na úseku záchrannej a preventívnej činností na lyžiarskych tratiach aj s inými subjektmi, ktoré sú dôležité pre plnenie predmetu svojej činnosti 
    f) s GOPR - horská služba z Poľska 

Odporúčame

Pre všetkých, ktorí túžia po zmene Afrika dobrovolnictvo.doc (123 kB) Pomoc, ktorí ju potrebujú


HSPIENAP