Projekty

 

 

www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk    

  

Priestor na vašu príležitosť – projekt VZDELÁVANÍM K PROFESIONALIZÁCII A ZÁCHRANE ŽIVOTA

 
Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, občianske združenie Horská služba Pieninského národného parku realizovala projekt „Vzdelávaním k profesionalizácii a záchrane života“. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie kvalifikácie a spôsobilosti členov záchranárov, profesionalizácia služieb dobrovoľnej záchrany prostredníctvom vzdelávania a zvýšenie dostupnosti služieb verejnosti. Z uvedeného  vyplýva, že cieľovou skupinou boli dobrovoľní horskí záchranári pôsobiaci v regióne Pienin i Tatier. Medzi hlavné aktivity projektu patrili ako všeobecné vzdelávanie – jazykové kurzy, psychosociálny výcvik či kurz IKT, tak i špecifické odborné ako napríklad záchrana na rieke, či horolezecká škola a záchrana, zdravotnícka pomoc. V rámci riadenia projektu a jeho publicity, bola taktiež vytvorená internetová stránka, ktorá verejnosť informuje o podmienkach a možnostiach pohybu vo voľnom teréne. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku bola 177 702,25 EUR. Prijímateľ Horská služba Pieninského národného parku v tomto projekte neuplatňovala inštitút partnerstva. Pokiaľ však význam partnerov prirovnáme k spolupráci v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, boli tieto plne riadené legislatívou súvisiacou s verejným obstarávaním. Projekt taktiež podporil podmienky pre ďalší rozvoj dobrovoľnej záchrany a možnú spoluprácu so  zložkami integrovaného záchranného systému ako aj rozvoj v oblasti asistencie pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach v regióne Pienin aj Tatier. Kontaktné údaje: Ing. Marko Popovič, +421 905 357 472, e-mail: hspienap@gmail.com

 

Formulár príkladov dobrej praxe ESF + fotodokumentácia z realizácie projektu

1299145962 formular dobrej praxe HSP.pdf (3 MB)

 

 

 

expedicia - ponuka s podpisom- speleo.pdf (169,9 kB)
expedicia - speleo - zmluva.pdf (180,2 kB)


HSPIENAP